אודות החברה

מדיניות החברה

הנהלת חברת "ורידיס קרקעות מזוהמות בע״מ" הגדירה את מדיניות האיכות ואיכות הסביבה בחברה, בהתאם לפעילויות ולשירותים של הארגון, ובהתאם להשפעותיהם על נושאי האיכות ועל נושא המדיניות הסביבתית.

 1. המדיניות מוטמעת בין המנהלים ועובדיהם על ידי הפצתה ועל ידי ייזום וביצוע תכניות הדרכה והשתלמות הנסמכות על זיהוי צרכי ההדרכה. מדיניות החברה תהא זמינה לידיעת הציבור הרחב.
 2. הנהלת החברה תטיל אחריות לסקירה תקופתית ועדכון של המדיניות הסביבתית ומדיניות האיכות לשם בחינת תקיפותה ויש לעדכנה בהתאם לצורך.
 3. מנהלי החברה ועובדיהם אחראים לביצוע מדיניות האיכות והמדיניות הסביבתית, כל אחד מהם בתחום סמכותו ופעילותו. הנהלת החברה היא בעלת האחריות הביצועית והיא תגדיר ותתעד את המדיניות שלה.
 4. הנהלת החברה מחויבת לכך שהמדיניות תספק מסגרת להקמה וסקירה של יעדים ומטרות סביבתיים ותקבע את יעדי האיכות ויעדי השרות בהתאם למדיניות האיכות ואיכות הסביבה.
 5. הנהלת החברה תבטיח שמדיניות זו תהיה מתועדת, מובנת, מיושמת, מקוימת ומתוחזקת בכל רמות הארגון.
 6. האחריות, הסמכות ויחסי הגומלין בין העובדים והמנהלים המבצעים והמאמתים עבודה המשפיעה על איכות העבודה והשרות יהיו מוגדרים ומתועדים במסמכים (נהלים, הוראות, טפסים). המסמכים מתארים את פעילות האיכות בחברה, קובעים את האחראים לביצוע ומגדירים את האמצעים לביצוע יעיל בהתאם למטרות החברה.
 7. הנהלת החברה וכל עובדיה מחויבים לקיים את התהליכים והפעילויות כפי שמוגדרים בנהלים ובהוראות העבודה, המתאימים לדרישות ת"י 17025, ת"י 9001 מהדורת 2015ועפ"י ת"י 14001 לאיכות הסביבה והדרישות התחיקתיות הרלוונטיות (במידה וקיימות) ובדרישות כל דין.
 8. הנהלת החברה תוודא הפצה, הכרה, הבנה ועדכון שוטף של הנהלים והוראות העבודה הרלוונטיים לכל עובד ועובד. הנהלת החברה תעקוב אחר יישום בפועל של הנהלים והוראות העבודה ותיעודם כנדרש, במסגרת בקרה שוטפת ובביצוע מבדקי איכות פנימיים.
 9. המדיניות תכלול מחויבות למניעת זיהום. המדיניות הסביבתית תכלול הצהרה מתאימה של מחויבות הארגון למניעת זיהום והקטנת השפעות סביבתיות שליליות.
 10. ההנהלה תוודא הפעלת מנגנונים של שיפור מתמיד בארגון על ידי הפקת לקחים מתלונות ותקלות, ביצוע פעולה מתקנת ומונעת ועל ידי הדרכת עובדים בהתאם.
 11. המדיניות הולמת את טבעם של הפעילויות, השירותים של הארגון, את היקפם ואת השפעותיהם הסביבתיות.
 12. המדיניות כוללת מחויבות לקיום תקנות וחוקים סביבתיים רלוונטיים, ולעמידה בדרישות אחרות שהארגון מקבל על עצמו, ההנהלה הבכירה תוודא שהמדיניות של כוללת מחויבות להתאמה עם תקנות וחוקים סביבתיים.
 13. הקפדה ללא פשרות על איתור אי התאמות, עידוד הדיווח עליהן ומעקב אחר פעולות מנע ותיקון הם עקרונות הפעולה שמעידים על מימוש נכון ויעיל של מערכת ניהול בחברה.
 14. ההנהלה תוודא הטמעת שינויים המבוצעים בארגון באמצעות בדיקת אפקטיביות הפעולה המתקנת ופעילות בנושא סיכונים והזדמנויות.
 15. במטרה לעמוד בדרישות האיכות המתבקשות החברה מתחייבת:
 • לעבוד על פי דרישות נוהלי האיכות ומדריך האיכות המתאימים לדרישות ת"י 9001 מהדורת 2015.
 • לעבוד על פי ת"י 14001 לאיכות הסביבה.
 • לעבודת על פי ת"י 17025 למעבדות בדיקה.
 • לנקוט במדיניות הקובעת כי האחריות על איכות הביצוע הנה על המבצע.
 • לפעול לשיפור מתמיד ולהעניק משאבים וקדימות יחסית למטרת שיפור מתמיד באיכות התהליכים, על פי החלטת מנכ"ל.
 • לעמוד בדרישות הלקוח הישימות להתקשרות, הדרישות התחיקתיות הקיימות והרלוונטיות ודרישות אחרות לסוג העבודה הנדרש.
 • לפעול לבחירת ספקים המקיימים מדיניות איכות התואמת את דרישותינו כחלק מכלל שיקולי הרכש.
 • לפעול באופן מתמשך לצמצום עלויות הנובעות מ"אי איכות" כגון אי התאמות.
 • לתת גיבוי ותמיכה למערך הבטחת איכות ואיכות הסביבה בחברה כל שיידרש ועל פי הנחיות מדריך זה.
 • למנות סגל מיומן למערך הבטחת איכות ואיכות הסביבה.
 • לוודא יישום המדיניות והנחיות מדריך זה בחברה בעזרת ביצוע מבדקים פנימיים, סקרי הנהלה ופעולות מונעות ומתקנות.