תחומי פעילות

בנייה ירוקה

תקן 5281 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה) נועד לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה על הסביבה. התקן מהווה בסיס להערכה ומכיל קריטריונים על פיהם ניתן לדרג את מידת ההשפעה הסביבתית של המבנה.
בדומה לתקנים מקבילים בעולם, התקן מבוסס על שיטה של צבירת נקודות בזכות עמידה בתנאי סף מתחומים שונים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות.
תקן זה מתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל בבנייה חדשה (מגורים, משרדים, מסחר, ציבור, חינוך, בריאות וכד') וכן למבנים העומדים בפני שיפוץ משמעותי. למרות שמדובר בתקן וולונטרי יש עשרות רשויות מקומיות ותכניות בניין עיר המחייבות עמידה בתקן כתנאי סף לקבלת היתר בנייה.

(המשרד להגנת הסביבה http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Pages/default.aspx)

חברת ורידיס מספקת מעטפת שירות כוללת לבנייה ירוקה באשר לזיהומי קרקע ומי תהום לרבות סקרים היסטורים ודוחות הידרולוגים.