תחומי פעילות

תמ"א 18/4

חברת ורידיס מלווה יזמים ובעלי תחנות ומתקני תדלוק מול הרשויות השונות כבר משלב התכנון לקבלת האישורים הנדרשים למול הגורמים הבאים:
המשרד לאיכות הסביבה
נציבות המים
חברת מקורות
משרד הבריאות 

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אוסר על הקמת ו/או הפעלת תחנת תדלוק אלא אם:
  1. הוקמה על מקרקעין המיועדים לכך לפי תכנית לשמש כתחנת תדלוק.
  2. הוקמה בהתאם להיתר בניה שנתקבל כדין.
  3. כל זאת בהתאם לדרישות של התכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק, תחנות זעירות ותיקון הוראות.