תחומי פעילות

אטימות מכלים דופן כפולה

בדיקת אטימות מיכל בעל דופן כפולה בשיטת אריה פיסטינר – לחץ ואקום

ההוכחה לאטימות מיכל כפול דופן המלא בדלק היא העדר נוזל בין דפנות המיכל וכן עמידתו בלחץ לאורך זמן המופעל על המרווח הבין דפני.

במידה ונמצא נוזל במרווח הבין הדפני ניתן לשאוב אותו ולהזמין את צוות הבדיקה פעם נוספת.

בשלב ראשון בבדיקה יוצרים לחץ חיובי במשך כ- 10 דקות. בזמן זה נבדק האם ישנה "בריחה" של לחץ המעידה כי הדופן החיצונית של המיכל אינה אטימה.

בשלב שני יוצרים תת לחץ במיכל ובודקים כי הלחץ לא עלה ואז ניתן להכריז על הדופן החיצונית של המיכל כאטומה.

בביצוע הבדיקה נדרש מידע מאת מזמין הבדיקה ע"מ לבצעה בשלימות. פריטי המידע הנדרשים הם שנת הטמנת המיכל, שנת ייצור המיכל, סוג הדופן, מס' סידורי של המיכל, רישומים חודשיים מהשנה האחרונה בדבר תקינות גלאי הנוזלים. חלק מפריטי מידע אלו ניתנים לזיהוי על גבי המיכל וחלקם נדרשים מהאחראי על התחנה.

במידה ומתגלה כי הדופן החיצונית של המיכל אינה תקינה ניתן, ע"פ הזמנה נוספת ממזמין הבדיקה, לבצע בדיקת אטימות לדופן הפנימית של המיכל. באם יתגלה כי הדופן הפנימית של המיכל תקינה המיכל יוכרז כבעל דופן אחת ויוחלו עליו התקנות בהתאם.