תחומי פעילות

התקנת פיאזומטרים בחוות מכלים

לחברת ורידיס המוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, צוות מומחים בנושא התקנת פיאזומטרים. צוות החברה מוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
התקנת הפיזיאומטרים תתבצע עפ"י תקנות המשרד להגנת הסביבה, וביצוע מעקב סדיר עפ"י דרישה זו.

בהתאם לאמור בתקנה 4 לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז- 1997 סעיף 8 (ג), 
כל חוות מיכלים (ממיכל 1 ומעלה) כאשר המיכל הוא בעל דופן בודדת, התקנה מחייבת התקנת שני פיאזומטרים בחוות המיכלים.
הפיאזומטר נועד לניטור של דליפות דלק מהתחנה באמצעות מדידת נוכחות אדי דלק באוויר הקרקע (soil-gas), או בדיקת נוזלים, במידה ונוזלים אלו נמצאו בפיאזומטר.
קימת חובה להתקין פיאזומטר במאצרה תת-קרקעית בה מוטמן מיכל ולהתקין לפחות שני פיאזומטרים מצדי חוות מיכלים תת-קרקעיים שנבנו ללא מיכול משני.

לפני התקנת פיאזומטר יש להכין תוכנית מפורטת של התחנה ולוודא מיקום תשתיות תת-קרקעיות בסביבת אתר ההתקנה.
במהלך הקידוח להתקנת פיאזומטר בתחנת דלק,יילקחו דוגמאות קרקע על ידי גורם מיומן לדיגום.