תחומי פעילות

מיגון מבנים מפני גזי קרקע

באזור בו חלה חובת ביצוע בדיקות קרקע וביצוע בדיקות גז קרקע נדרש בבקשה להיתר בניה לשכור את שירותיו של יועץ קרקע מוסמך להכנת סקר הסטורי לגבי שימושי העבר במגרש .
בהתאם לממצאי הסקר ההסטורי ינתנו הנחיות ע"י המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר.
יועץ קרקע מכין תכנית הדיגום שמועברת לאישור המשרד להגנת הסביבה.
לאחר אישור התוכנית ניתן לבצע בפועל את הדיגום ולשלוח את הדגימות לאנליזות במעבדה אנליטית.
אישור המשרד להגנת הסביבה לתוצאות שהתקבלו מדיגום הקרקע , מאפשר המשך טיפול בקרקע המזוהמת.
באישור המשרד להגנת הסביבה יצוין האם חלה חובת איטום נגד גזי קרקע או שהממצאים מראים שאין צורך בפעולות נוספות.באזורים בהם חלה חובת איטום נגד גזי קרקע ובאזורים בהם ממצאי גז קרקע המצביעים על נוכחות מזהמים המחייבים איטום יש לפעול להכנת דו"ח באמצעות יועץ איטום מוסמך ולהעבירו לבדיקת אחראי קרקע ומים במשרד להגנת הסביבה על מנת לקבל אישורו להיתר הבניה.